Ademhalen gaat vanzelf? Does breathing takes care of itself?

4 januari 2014

Meer informatie, workshops en online cursus vind je hier

Wil je klank beter onder controle krijgen? Een mooi vol geluid produceren én een moeiteloos gevoel tijdens het spelen ervaren? Een goede ademsteun is de manier om dit te bereiken; alleen met een goede ademsteun als motor kan de embouchure de klank optimaal reguleren. Ademhaling is bovendien de schakel tussen je gevoel en je lichaam en dat maakt het leren van een goede ademhaling heel waardevol, zeker bij het maken van muziek!

English below

Er zijn meerdere manieren om adem te halen al ben je je daar in eerste instantie misschien niet van bewust, het gaat toch immers vanzelf? Drie punten om je bewust van te zijn:

1. Laag en hoog?

Wat gebeurt er tijdens het inademen? Je middenrif, de grote platte koepelvormige spier die borst en buikholte scheidt, gaat omlaag bij de inademing en drukt de organen naar beneden (een natuurlijke massage!) waardoor buik, rug, borst en flanken uitzetten. De lucht stroomt hierdoor je longen in. We noemen dit ook wel een lage ademhaling.

Bij wat we noemen een hoge ademhaling gaat je borstkas omhoog bij de inademing en doet je middenrif niet mee. Op deze site kun je duidelijk de beweging van middenrif en borstkas bij verschillende manieren van  ademhalingen zien.

2. Welke moet ik gebruiken?

Buik, flanken, rug en borst spelen allemaal een rol in de ademhaling en ook bij het saxofoonspelen. De kunst is om in alle gebieden ruimte te creëren. 

Wat ik nog wel eens tegenkom is dat mensen alleen maar, bewust, de ‘hoge’ borstademhaling kunnen gebruiken.  Dit is een niet erg economische manier van ademhalen helaas, vooral niet bij het spelen van een blaasinstrument. 

Een ander veel voorkomend fenomeen: wel een ademhaling met gebruik van middenrif maar vooral de buik zet uit (buikademhaling). Bij focus op de buik mis je een heleboel ruimte in de rug en ook in de flanken. Bovendien zijn je buikspieren minder goed te gebruiken voor de ademsteun die nodig hebt bij het spelen van een blaasinstrument.

3. Dus?

Het is niet zo eenvoudig….maar goed om als focus te hebben bij de inademing is je onderrug. Kijk of je je rug kan uitzetten bij de inademing. Je flanken en buik gaan dan ook mee. Als tweede wil je je ribbenkast opzij laten bewegen, net als op het filmpje, om ook bovenin je klankkast te maken. Dan ben je goed op weg om rondom ruimte te creëren!

English:

Do you want to produce a full sound and experience an effortless feeling when you play? And do you want to have full control over your sound? Good breath support is the way to achieve this. Only with good breath support as your “motor” can you optimally regulate your sound with your embouchure. Breath support is above all the link between your feeling and your body. This makes learning proper breath support worth a lot, especially when you’re making music!

There are many ways to take a breath. Initially you probably weren’t aware of this. Does breathing really always take care of itself? There are three things to keep in mind:

1. Low or High?

What happens when you inhale? Your diaphragm, the large flat dome-shaped muscle that separates the chest and abdominal cavities, drops down when you inhale, and presses the inner organs down. (This is a natural massage!) Breathing with the diaphragm causes the abdomen, back, chest and sides to expand. Air streams into your lungs. We call this deep breathing.

When the chest cavity rises when you inhale and the diaphragm is not involved, we call this high breathing. If you follow this link you can see examples of the movement of the diaphragm and chest cavity when you breathe.

2. Which should I use?

The stomach, sides, back and chest all play a role in breathing and also when you play the saxophone. The trick is to create space in every area.

It seems to me that most people are only aware that they can use “high” chest breathing. This is unfortunately not a very economical manner of breathing, especially not when playing a wind instrument.

There is also another quite common phenomenon: one does use the diaphragm to breathe, but the focus is only on the stomach to distends outward (stomach breathing). By focusing too much on the stomach you miss a large space in the back and also in the sides.

3. So?

It is not so simple but it is good to focus on your lower back when you breathe. See if you can extend your back outwards as you inhale. Your sides and stomach will also extend outwards. Secondly you want to allow your ribs to open so that the diaphragm can go down (just as in the video). So you also want to open up the middle of the body and create a large resonating cavity.
In my following blogs I will give various exercises to make you aware of your breathing. I will also give tips on breath support: the way in which you can control the sort of exhaling which you want to use when you play the saxophone.

Please follow and like us:
Floor Wittink

About the Author

Floor Wittink

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial