Ademhalen gaat vanzelf? 4 oefeningen/ Does breath support takes care of itself? 4 exercises

13 november 2013

Meer informatie, workshops en online cursus vind je hier

Wil je klank beter onder controle krijgen? Een mooi vol geluid produceren én een moeiteloos gevoel tijdens het spelen ervaren? Een goede ademsteun is de manier om dit te bereiken; alleen met een goede ademsteun als motor kan de embouchure de klank optimaal reguleren. Ademhaling is bovendien de schakel tussen je gevoel en je lichaam en dat maakt het leren van een goede ademhaling heel waardevol, zeker bij het maken van muziek.

Hierbij vier oefeningen die je helpen bij het bewust worden van je ademhaling:

 1. Observeren

  We willen al snel iets doen als we gaan letten op de ademhaling maar de kunst is om allereerst te observeren en je lichaam te leren kennen in de ademhaling. Observeer eens waar je de adem voelt in je lichaam als je:

 • iets heel lekkers ruikt
 • snuffelt
 • gaapt
 • kucht
 • lacht
 • op een stoel zit en voorover hangt zodat je buik tegen je knieën aankomt
 • heel langzaam in- en uitademt

  2. Adem uitnodigen met de handen

  Leg je ene hand op je buik en de andere op je borst. Adem langzaam in en uit (ca 6 seconden). Voel je dat bij de inademing eerst je buik naar voren komt en dan je borst. Bij de uitademing gaat eerst je borst naar beneden gevolgd door de buik die naar binnen gaat. Misschien voel je dit niet, observeer dan waar je beweging voelt.

3. Ruimte maken

In deze oefening wil je bewust ruimte leren maken in je rug, flanken, buik en borst:

 • Neem een sjaal en doe deze om je middel. Trek de sjaal stevig aan (leg er geen knoop in maar gebruik je armen om aan te trekken). Kun je met het inademen de sjaal opzij duwen en je handen dus meer bij elkaar laten komen?
 • Kun je dit zonder je borstkas te gebruiken? En ook met?
 • Kijk of je de beweging kunt vergroten en dus meer sjaal nodig hebt.
 • Richt je aandacht op je rug en probeer vooral daar in te ademen, voel je rug uitzetten
 • Richt je aandacht op je flanken en probeer vooral daar in te ademen, voel je flanken uitzetten
 • Doe nu de sjaal om je borstkas: kun je met de inademing rondom je borstkas vergroten en dus de sjaal weer opzij duwen?

4. Actief uitademen en ontspannen inademen

We zijn niet altijd gewend om actief uit te ademen en de inademing vanzelf te laten komen. Dit is wat je moet doen bij het spelen van een blaasinstrument (maar bijvoorbeeld ook bij spreken of zwaar tillen!).  Je kunt dit goed voelen met behulp van de volgende oefening:

 • Adem helemaal uit op een krachtige fffff en gebruik daarbij je buikspieren. Je kunt je handen gebruiken om het intrekken van je buik te stimuleren.
 • Als je niet verder kunt uitademen laat je je spieren los en voel je dat je vanzelf inademt met gebruik van je middenrif. Je buik komt dan weer naar voren.
  Oefen dit net zolang totdat je moeiteloos en snel inademt

NB: Let erop dat je je helemaal lang maakt, alsof je met een touwtje aan je kruin omhooggetrokken wordt. Zowel bij de uitademing als bij de inademing!
NB2: Oefen dit ook snel met korte krachtige uitademingen. Als je duizelig wordt betekent dat dat je te hoog inademt en moet je meer ontspannen bij de inademing.

English:

Would you like to get your sound under better control? And produce a beautiful, full sound? Good breath support is the way to accomplish this. Only with a good breath support as your motor can you regulate the sound of your embouchure in an optimal way. Breath support is above all the link between how you feel and your body. That makes learning good breath support worthwhile, especially when you make music.

Here are four exercises to help you become aware of your breath support.

 1. Observe
  You will make quick progress if you pay attention to breath support, but the real art is first of all to observe and learn how your body behaves when you are breathing. Note where you feel your breath in your body as you:
 • smell something nice
 • sniff
 • yawn
 • cough
 • laugh
 • when you sit on a stool and lean forward until your stomach touches your knees
 • when you breathe in and out slowly

2. Observe your breath with your hands

 • Lay one hand on your stomach and the other on your chest.
 • Breathe in and out for about six seconds.
 • Do you feel how when you breathe in your stomach extends forwards first, and then your chest?
 • When you breathe out your chest falls first. This is followed by the stomach going inwards.
 • Maybe you don’t feel this. Note, however, where you feel movement.

3. Make space

In this exercise you want to become aware of how to make space in your back, sides, stomach and chest:

 • Take a scarf and tie it around your waist. Tie it on tightly (though don’t use a knot, so that your arms are free to move). Can you push this scarf outwards when you inhale, and cause your hands to come closer together?
 • Can you inhale in this way without using your chest cavity? And can you also inhale when using it?
 • See whether you can make the movement greater, and thus use more of the scarf.
 • Focus your attention on your back. While inhaling try to feel your back move outwards.
 • Focus your attention on your sides. While inhaling try to make your sides go outwards.
 • Tie the scarf around your chest. While inhaling can you make your chest cavity expand, and thus push the scarf outwards?

4. Active exhaling and relaxed inhaling

We are not always active when we exhale nor do we always let the inhalation come of itself. However, this is what you have to do when you play a wind instrument (but also when you speak and when you are doing heavy lifting!). You can feel this well with the help of the following exercises:

 • Exhale completely using a strong “fffff” and also use your stomach muscles. You may use your hands to stimulate the inward movement of your stomach.
 • When you can no longer exhale, let your muscles loose and you will feel that you inhale of yourself with the use of your waist. Your stomach will extend forward again.
  Practice this until it is effortless and you inhale quickly.

Be careful that you are standing completely straight, as if you have a string tied to the crown of your head pulling you up. Be sure you are standing correctly when exhaling, as well as inhaling.

Also practice this quickly with short powerful exhalations. If you become dizzy, this means that you are inhaling too high and your need to relax more when you inhale.

Please follow and like us:
Floor Wittink

About the Author

Floor Wittink

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial